Kurs na audytora energetycznego – jak stać się ekspertem od efektywności energetycznej?

Audytor energetyczny to osoba uprawniona do wykonania audytu energetycznego budynku, przeprowadzanego w celu dokonania oceny stanu użytkowania energii i określenia możliwości jego poprawy. Podejmowane przez audytora działania dążą do znalezienia konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych, mogących posłużyć optymalizacji zużycia energii w danym obiekcie.

Kto powinien przejść kurs na audytora energetycznego? 

Kurs na audytora energetycznego powinna przejść każda osoba, która chce zdobyć niezbędne do wykonywania tego zawodu kompetencje. Szkolenia tego typu są z reguły kierowane do kierowników fabryk, pełnomocników do spraw jakości i środowiska, a także pracowników odpowiedzialnych za poprawę efektywności energetycznej w firmie. W kursie na audytora energetycznego mogą wziąć jednak udział wszystkie osoby, które ukończyły studia magisterskie w zakresie budownictwa lub energetyki i nie były karane. Powinny one posiadać analityczny umysł,  mieć dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i cechować się dobrą znajomością zagadnień technicznych z zakresu termodynamiki i energii odnawialnej. 

Ważne jest również, by kandydat na audytora energetycznego posiadał co najmniej podstawową znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego. 

Czego można się nauczyć w ramach kursu na audytora energetycznego? 

Uczestnicy kursu na audytora energetycznego zapoznają się ze standardem ISO 50001 i zagadnieniami dotyczącymi Systemu Zarządzania Energią. Zdobywają umiejętności pozwalające na skuteczne przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wiedzę potrzebną do sporządzenia stosownego raportu. Dzięki uczestnictwu w kursie na audytora energetycznego można: 

 • zrozumieć cele audytów wewnętrznych i rolę audytora, 
 • zrozumieć zasady audytowania i związane z nimi praktyki, 
 • nabyć umiejętności planowania i przygotowywania się do audytu energetycznego, 
 • nabyć umiejętności przeprowadzania audytu i raportowania jego wyników dotyczących
  • planowania energetycznego, 
  • przeglądu energetycznego, 
  • określenia energii bazowej, 
  • definiowania Wskaźników Wyniku Energetycznego (WWE),
  • ustalenia celów i zadań energetycznych oraz planów działań w zakresie zarządzania energią.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy kursu na audytora energetycznego zdobywają również umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Poznają swoją rolę i uczą się skutecznego komunikowania w czasie audytu. Dzięki temu wiedzą, jak skutecznie przeprowadzać audyty w budynkach mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, a także wykorzystywanych przez jednostki samorządy terytorialnego, lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła. 

Działania audytora mają na celu umożliwienie oceny stanu użytkowania energii w danym obiekcie i określenie możliwości jego poprawy. Służy to odnalezieniu konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych przyczyniających się do optymalizacji zużycia energii. Osoby uczestniczące w kursie organizowanym przez profesjonalny ośrodek szkoleniowy zostają przygotowane do wyzwań, z jakimi audytor musi się mierzyć podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. 

Korzyści z ukończenia kursu na audytora energetycznego

Ukończenie kursu na audytora energetycznego pozwala uzyskać wymierne korzyści zarówno samemu uczestnikowi, jak i zatrudniającej go firmie. 

Korzyści osobiste 

Ukończenie kursu na audytora energetycznego powoduje podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jego uczestnik poprawia swoją pozycję na rynku pracy i zyskuje nowe możliwości zarobkowe. Certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu audytora energetycznego umożliwia zdobycie zatrudnienia u inwestorów, którzy:

 • rozważają zaciągnięcie kredytu na termomodernizację i chcą skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku, 
 • chcą uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • planują ubieganie się o przyznanie innych środków celowych na poziomie samorządowym. 

Dzięki ukończeniu kursu audytora energetycznego można również przeprowadzać audyty budynków użytkowanych przez duże przedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

pracownik

Korzyści dla firmy 

Firma zatrudniająca osobę, która ukończyła kurs na audytora energetycznego, otrzymuje kompetentnego, a więc posiadającego odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie pracownika zdolnego do prowadzenia audytów wewnętrznych. Audyty te potwierdzają zgodność stosowanych rozwiązań z zakresu energetyki z obowiązującymi normami i weryfikują skuteczność systemów. 

Dzięki pracy audytora energetycznego firma zyskuje możliwość zmniejszenia, wyeliminowania i zapobiegania nieprawidłowościom. Otrzymane wnioski audytowe pomagają kierownictwu usprawnić funkcjonowanie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.