Od kiedy obowiązuje dyrektywa maszynowa?

Dyrektywa 2006/42/WE wprowadza wymóg, aby maszyny wprowadzane na rynek lub oddawane do użytku na terenie Unii Europejskiej spełniały zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Wprowadzenie maszyny na rynek i oddanie jej do użytku wymaga dołączenia do niej Deklaracji Zgodności WE oraz umieszczenia na niej znaku CE. Deklaracja zgodności WE to procedura certyfikacji, w ramach której producent deklaruje, że maszyna wprowadzona na rynek spełnia wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Wspomniana Dyrektywa obowiązuje od dn. 29 grudnia 2009. Obecnie obowiązującą Dyrektywę poprzedzała inna, stara dyrektywa maszynowa 98/37/WE. Przedmioty podlegające niniejszej dyrektywie zostają oznaczone znakiem CE. Po tym jak weszła w życie, dyrektywa maszynowa wymaga wystawienia deklaracji zgodności WE.

Czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie dyrektywa maszynowa? 

Dyrektywa 2006/42/WE ma zastosowanie do maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin i pasów, odłączalnych mechanicznych urządzeń transmisyjnych oraz maszyn nieukończonych.

Dyrektywa ma zastosowanie przy produkcji wielu różnorodnych produktów i została opracowana w taki sposób, aby umożliwiać rozwój nowych zastosowań w przyszłości. Spośród wszystkich możliwych zastosowań tylko maszyny wymienione w załączniku IV są szczególnie problematyczne i rozporządzenie ich dotyczące wymaga szczególnie uważnej lektury. Do tej grupy należą m.in. pilarki, pilarki tarczowe, grubiarki, strugarki, frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, wtryskarki lub prasy do gumy, przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów, urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.

Aby zaświadczyć o zgodności maszyny z przepisami dyrektywy, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności opisanych w art. 12 dyrektywy.

Korzyści wynikające z wprowadzenia dyrektywy maszynowej

Wejście w życie dyrektywy maszynowej wprowadziło wiele zmian, lecz wśród nich także wiele udogodnień zarówno dla samych firm produkcyjnych, jak i dla klientów. 

Oto one: 

Korzyści dla firm:

 • udokumentowanie spełnienia wymagań odpowiedniej dyrektywy (dyrektyw) wpływa na dobry wizerunek firmy oraz jest jej wizytówką na rynku szczególnie dla konkurencji oraz klientów.
 • zapewnienie wprowadzenia na rynek artykułów produkowanych/wprowadzanych na rynek przez firmę w dowolnym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • umocnienie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wykazanie, że spełnione zostały podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Korzyści dla klientów:

 • pewność co do spełniania przez produkty podstawowych wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez Unię Europejską.

Korzyści dla sytuacji na rynku:

 • poprzez standaryzację podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa artykułów wprowadzanych do obrotu w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej ujednolica się wymagania oraz ułatwia się procedury wprowadzania produktów na rynek, przy zachowaniu standardów jakości i bezpieczeństwa. 

Obszary zastosowania

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest obowiązkowa dla wszystkich importerów i producentów maszyn, którzy chcą wprowadzać swoje produkty na rynek w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Zakres stosowania dyrektywy maszynowej został określony w art. 1 ust. 1 i ograniczono go dwoma głównymi wymogami:

 • Niektóre z produktów odpowiadających definicjom określonym w art. 2 lit. a)–g) zostały w sposób jednoznaczny wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy maszynowej. Wykaz jednoznacznie wyłączonych produktów znajduje się w art. 1 ust. 2 lit. a)–l).
 • Na mocy z art. 3 „Dyrektywy szczegółowe”, dyrektywa maszynowa nie ma zastosowania w stosunku do produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 w odniesieniu do rodzajów potencjalnego zagrożenia i objętych w bardziej szczegółowy sposób innymi dyrektywami UE. W przypadku gdy tego rodzaju szczegółowe dyrektywy obejmują wszystkie rodzaje ryzyka związane tymi produktami, są one w całości wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy maszynowej. Jeżeli dyrektywy szczegółowe obejmują tylko niektóre z wymienionych rodzajów ryzyka związanych z przedmiotowymi produktami, produkty te podlegają dyrektywie maszynowej w odniesieniu do pozostałych rodzajów ryzyka.

Certyfikacja zgodnie z dyrektywą

Dyrektywa maszynowa oznacza dla producenta obowiązek poddania maszyny badaniom, a także ocenie zgodności, która w konsekwencji prowadzi do certyfikacji. Sam proces działania jednostki certyfikującej dzieli się na etap analizy, badań i wniosków.

Kolejne kroki to:

 • weryfikacja dokumentów technicznych,
 • ocena urządzenia,
 • uzyskanie pozytywnej oceny maszyny,
 • wystawienie deklaracji zgodności WE i umieszczenia znaku CE na maszynie.