Kto powinien przejść szkolenie ISO 14001?

Przyzwyczailiśmy się już do stawiania konkretnych wymagań, zwłaszcza wobec przedsiębiorców i dostawców różnych usług i towarów.

Surowe zapisy wielu ustaw i rozporządzeń zarówno tych na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym mają zapewnić najwyższy standard, jakość i bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, klientów, jak i planety.

Spełnienia wszystkich norm i przepisów oprócz organów nadzorujących wymagają także klienci, którzy coraz surowiej patrzą na dbanie o wspólne dobro jakim jest nasza planeta.

Czego dotyczy norma ISO 14001?

ISO 14001 to standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego, który funkcjonuje według standardów międzynarodowych i jest nastawiony na wdrażanie różnego rodzaju elementów mających na celu maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisku. Norma ISO 14001 została opublikowana przez organizację ISO.

Celem wdrożenia systemu opartego na tej normie jest poprawa efektów działalności środowiskowej, a także przygotowanie scenariuszy reagowania w sytuacji zagrożenia ekologicznego dla środowiska naturalnego. Wdrożenie tego systemu zapewnia sprawdzone rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska, które co najważniejsze są zgodne z przepisami prawa.

Jakie wymagania wchodzą w skład normy ISO 14001

Norma ISO 14001 definiuje wymagania dotyczące systemy zarządzania środowiskiem, których celem jest opracowanie polityki firmy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Wymaga od organizacji posiadania polityki systemu zarządzania środowiskiem. Powinna ona:

 • zawierać zobowiązanie o nieustannym dążeniu do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • zawierać zobowiązania do zachowania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego,
 • być przystosowana do charakteru i sposobu działalności firmy,
 • być podstawą do ustanowienia, a następnie weryfikacji przeglądu celów i zadań,
 • być udokumentowana, wdrożona i przedstawiona wszystkim zatrudnionym, oraz być dla nich dostępna bez ograniczeń.

Wdrożenie ISO 14001 w firmie

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 to dobry sposób na określenie i kontrolę wpływu organizacji na środowisko. Wspomniany system pozwala być organizacji konkurencyjnym na rynku. Jednak, aby móc to zrobić konieczne jest poznanie przez osoby odpowiedzialne za firmę wymagań zawartych w normie.

Wdrożenie normy ISO 14001 składa się z kilku etapów:

 1. Audyt zerowy – będący wstępną oceną firmy pod kątem spełnienia wymagań normy. W czasie jego trwania określane są szanse, ryzyka i zagrożenia, a także konkretne działania, które muszą być przeprowadzone, aby uzyskać zgodność z normą.
 2. Opracowanie dokumentacji systemowej – jest to moment przygotowania indywidualnej dokumentacji, która uwzględnia uwarunkowania konkretnej firmy i działania w niej podejmowane. Ważne jest zapewnienie nieskomplikowanego obiegu dokumentów, który rzeczywiście pomoże spełniać konkretne wymagania, a nie będzie opierał się tylko na zbędnej biurokracji.
 3. Szkolenie ISO 14001 – polegające na omówieniu opracowanej dokumentacji razem z pracownikami firmy. Ważnym momentem jest zwiększenie świadomości pracowników w zakresie postępowania w sytuacji kryzysowej lub awarii. Szkolenie ISO 14001 jest dostosowane do grupy szkoleniowej.
 4. Szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 14001 – ma na celu przekazanie im wiedzy i umiejętności, które pozwolą na swobodne wypełnianie funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego. Kończy się ono wystawieniem certyfikatu, który jest potwierdzeniem zdobycia przez nich umiejętności w tym zakresie. Ważne jest, aby szkolenie było możliwością ćwiczenia wszystkich etapów audytowania w praktyce.
 5. Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania – jest to bardzo ważny moment, którego celem jest weryfikacja czy wdrożony system spełnia wymagania normy ISO 14001 oraz czy można przystąpić do certyfikacji. Jest to także moment na wykrycie i wyeliminowanie błędów i słabych stron systemu.
 6. Audyt certyfikujący – do tego momentu zmierzały wszystkie działania i przygotowania. Akredytowana jednostka certyfikująca przeprowadza audyt, po którym jeśli wszystko okaże się poprawnie wdrożone, przedsiębiorstwo uzyskuje certyfikację ISO 14001.
 7. Uzyskanie certyfikacji to koniec zwieńczenie pewnego etapu w firmie. Nie jest to jednak koniec wdrażania nowych rozwiązań i ulepszania istniejących rozwiązań. Ważne jest przeprowadzanie okresowych audytów, których celem jest zapewnienie spełniania wymagań przez cały czas.

iso 14001

Okres wdrożenia systemu zarządzania środowisko wraz ze szkoleniem ISO 14001 wiąże się z przeznaczeniem pewnych kosztów oraz czasu na ulepszenie firmy. Jest to jednak bardzo korzystne zarówno pod względem środowiskowym jak i wizerunkowym. Wdrożenie trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań takich jak specyfika działalności organizacji czy jej wielkość.