Jak wykorzystać szkolenie audytora energetycznego w praktyce?

Audytor energetyczny jest zawodem wymienionym w urzędowym Indeksie Zawodów i Specjalności, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. 

Osoba wykonująca ten zawód jest uprawniona do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku w celu dokonania oceny stanu użytkowania energii i określenia możliwości jego poprawy. Do zdobycia stosownych kompetencji niezbędne jest odbycie określonego szkolenia. 

Kto może wziąć udział w szkoleniu audytora energetycznego? 

W szkoleniu audytora energetycznego udział może wziąć każda osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie budownictwa lub energetyki i nie była karana. Powinna ona posiadać analityczny umysł i mieć dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne. Istotne jest również, by  cechowała się dobrą znajomością zagadnień technicznych z zakresu termodynamiki i energii odnawialnej oraz posiadała co najmniej podstawową znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego. 

Kurs na audytora energetycznego organizowane są przez profesjonalny ośrodek szkoleniowy Bureau Veritas. 

Jaką wiedzę można zdobyć na szkoleniu audytora energetycznego? 

Organizowane przez certyfikowane ośrodki szkolenie audytora energetycznego objaśnia uczestnikom standard ISO 50001 i uczy wykorzystywania go w praktyce. Uczestnicy kursu:

 • zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi Systemu Zarządzania Energią, 
 • zdobywają umiejętności pozwalające na skuteczne przeprowadzenie audytu energetycznego, 
 • zdobywają wiedzę potrzebną do sporządzenia raportu z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, prezentując ciekawe przykłady i najczęściej spotykane sytuacje. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą dobrze przygotować się na wyzwania, jakim będą musieli stawić czoła podczas wykonywania czynności wynikających z uprawianego zawodu. 

Po ukończeniu szkolenia każdy audytor energetyczny będzie znać swoją rolę i rozumieć cel przeprowadzania audytów energetycznych. Dodatkowo będzie on również:

 • w pełni rozumieć zasady audytowania i związane z nim praktyki, 
 • wiedzieć, jak zaplanować audyt wewnętrzny i przygotować się do jego przeprowadzenia, 
 • umieć przeprowadzić audyt, 
 • umieć sporządzić raport z wynikami audytu, zawierający informacje dotyczące
  • planowania energetycznego,
  • przeglądu energetycznego, 
  • określania energii bazowej, 
  • definiowania Wskaźników Wyniku Energetycznego, 
  • ustalenia celów, zadań energetycznych oraz planów działań w zakresie zarządzania energią w danym obiekcie. 

Uczestnicy szkolenia audytora energetycznego nabywają również wiedzę niezbędną do skutecznego komunikowania się podczas audytu. 

Sposób wykorzystania zdobytej na szkoleniu wiedzy w praktyce 

Zdobytą na szkoleniu wiedzę można wykorzystać, wykonując zawód audytora energetycznego. Osoba posiadająca stosowne kwalifikacje może przeprowadzać audyty energetyczne w:

 • budynkach mieszkalnych, 
 • budynkach zbiorowego zamieszkania, 
 • budynkach wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
 • budynkach wykorzystywanych przez lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła

w sytuacji, gdy inwestor:

 • rozważa zaciągnięcie kredytu na termomodernizację i chce skorzystać z finansowania na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku, 
 • chce uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • planuje ubieganie się o przyznanie innych środków celowych na poziomie samorządowym. 

Działania wykonywane przez audytora mają na celu umożliwić ocenę stanu użytkowania energii w danym obiekcie i określić możliwości jego poprawy. Dzięki nim możliwe jest odnalezienie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych, które są w stanie posłużyć się optymalizacji zużycia energii. Audytor energetyczny może również wykorzystać uzyskane w trakcie szkolenia kompetencje, przeprowadzając audyt budynków użytkowanych przez duże przedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. 

audytor

Profesjonalni audytorzy, legitymujący się certyfikatem potwierdzającym ukończenie stosownego szkolenia, powinni zadbać o bycie umieszczonymi na: 

 • liście publikowanej przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,
 • wykazie prowadzonym przez Krajową Agencję Poszanoszania Energii S.A.

Obecność na tych listach sprawia, że audytor jest widoczny dla potencjalnych klientów i ma większą szansę zdobycia zatrudnienia. Audytorów energetycznych w roli doradców energetycznych zatrudniają również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.